Case

Eksklusiv boligudlejning i København

Capitalhomes udlejer fantastiske boliger i København og Nordsjælland.
De havde brug for en hjemmeside, hvor de selv kunne stå for redigeringen.

Fakta

Løsningen kort fortalt

Ca­pi­tal­ho­mes.dk er en in­ter­na­tio­nal bo­lig­for­mid­lings­si­de for eks­klu­si­ve bo­li­ger i ho­ved­stads­om­rå­det. Si­den hen­ven­der sig til både in­ter­na­tio­na­le le­je­re og fir­ma­er. Ca­pi­tal Ho­mes har si­den star­ten stå­et for ud­lej­nin­gen af mere end 900 bo­li­ger.

Stikord

Kompetencer

Løsningen

Ny brugervenlig boligplatform i særklasse

Vi har med ca­pi­tal­ho­mes.dk ud­vik­let en mo­der­ne og eks­klu­siv bo­lig­for­mid­lings­plat­form. Der har væ­ret fo­kus på at ska­be en læk­ker bru­gero­p­le­vel­se for både le­je­re og po­ten­ti­el­le ud­le­je­re. For at øge kon­ver­te­rin­gen på si­den er der ar­bej­det med re­le­van­te ”call to actions”, som gør det let­te­re for bru­ge­ren at be­stil­le en frem­vis­ning el­ler kon­tak­te Ca­pi­tal Ho­mes.

Vi har skabt en struk­tur i ind­hol­det på hjem­mesi­den, som gør det let at for­stå for sø­ge­ma­ski­ner. Det be­ty­der, at op­da­te­ring og ved­li­ge­hol­del­se af si­den pri­mært hand­ler om at ska­be godt ind­hold i ste­det for en mas­se tek­nisk sø­ge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring.

Se løsningen

Brugervenlig hjemmeside på alle devices

Ca­pi­tal Ho­mes hen­vend­te sig til os for at få ud­vik­let en hur­tig og bru­ger­ven­lig hjem­mesi­de, hvor­fra de kun­ne præ­sen­te­re de­res luksus­ud­lej­nings­bo­li­ger. Fra star­ten var der fo­kus på, at si­den skul­le være let at op­da­te­re og ved­li­ge­hol­de i hver­da­gen.

"Webko formåede at lave en hjemmeside som selv jeg kunne finde ud af at redigere i. Det har været en fornøjelse hele vejen igennem, og jeg ved at jeg altid kan få fat på dem når det brænder på."
Helle Juhl Jørgensen
Ejer, capitalhomes.dk
Andre cases
Se også andre af vores udvalgte cases
Webko har allerede hjulpet mange virksomheder med at fortælle deres unikke historie. Ikke to cases er ens, og derfor er løsningen heller aldrig den samme.

Vietnam By Topas

Oplev alt det bedste af Vietnam hos Vietnam By Topas

Bollerup Jensen

Vi har med Bollerup Jensen bygget en helt ny webshop

Nibu Copenhagen

Vi har hjulpet Nibucopenhagen.com med at sælge deres high fashion gummistøvler til hele verden

Skal dit projekt være vores næste case?

Vi elsker at få nye spændende opgaver. Kontakt os i dag og få en snak omkring jeres projekt. Vi har helt sikkert en masse gode ideer, og det er selvfølgelig helt uforpligtende!