Cookie- og persondatapolitik

I den­ne Cook­ie- og Per­son­da­ta­po­li­tik fin­der du en be­skri­vel­se af, hvil­ke data vi ind­sam­ler og be­hand­ler, hvor­for net­op dis­se data ind­sam­les, og hvad vi an­ven­der dem til. Den­ne Per­son­da­ta­po­li­tik er gæl­den­de for samt­li­ge per­son­li­ge op­lys­nin­ger, du gi­ver os/​vi ind­sam­ler om dig, når du er kun­de hos webko.dk, el­ler når du be­sø­ger vo­res web­s­i­te webko.dk.

Dataansvarlig

Den da­ta­ansvar­li­ge virk­som­hed for be­hand­ling af dine per­so­nop­lys­nin­ger er:

Webko ApS
Ham­mers­hus­vej 1C
7400 Her­ning
CVR: 39277042

Når vi be­hand­ler per­son­li­ge op­lys­nin­ger, over­hol­der vi EU’s da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­ning (GDPR) samt de dan­ske per­son­da­ta­ret­li­ge reg­ler, som måt­te være gæl­den­de ef­ter 25. maj 2018.

Har du spørgs­mål til Cook­ie- og Per­son­da­ta­po­li­tik­ken, el­ler må­den vi be­hand­ler dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger, som er re­gi­stre­ret hos os, kan du ret­te hen­ven­del­se via e-mail: kon­takt@webko.dk el­ler te­le­fon­nr. 42 90 91 98

Ønsker du ind­sigt i dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger el­ler me­ner du, at der er re­gi­stre­ret for­ker­te data – el­ler har du an­dre ind­si­gel­ser, kan du også ret­te hen­ven­del­se til os. Du har mu­lig­hed for at få ind­sigt i, hvil­ke data der er re­gi­stre­ret om dig, og du kan gøre ind­si­gel­se mod en re­gi­stre­ring i hen­hold til reg­ler­ne i per­son­da­ta­loven.

Hvad er cookies, og hvordan anvender vi dem?

Når du be­sø­ger web­s­i­tet webko.dk, be­nyt­ter vi cook­i­es fra Goog­le Ana­ly­ti­cs. En cook­ie er en lil­le tekst­fil, der lag­res i din brow­ser for at kun­ne gen­ken­de din com­pu­ter ved til­ba­ge­ven­den­de be­søg. Cook­i­es hjæl­per os med at se, hvor man­ge der be­sø­ger web­s­i­tet (tra­fik­må­ling), samt hvor­dan bru­ger­ne in­ter­a­ge­rer på web­s­i­tet. Vi be­hand­ler ikke in­for­ma­tion om bru­ge­rad­færd, som kan for­bin­des med be­stem­te per­so­ner. Dis­se data de­les ikke med an­dre par­ter, og den vi­den vi får, bru­ges ude­luk­ken­de til at for­bed­re web­s­i­tet og bru­gero­p­le­vel­sen for dig som be­sø­gen­de. Du kan læse mere om Goog­le Ana­ly­ti­cs-cook­i­es her.

Du kan fra­væl­ge cook­i­es fra Goog­le Ana­ly­ti­cs her (Det an­be­fa­les ikke).

Cook­i­es slet­ter sig selv ef­ter et vist an­tal må­ne­der (kan va­ri­e­re), men de for­ny­es ef­ter hvert be­søg. Ønsker du at slet­te el­ler blo­ke­rer cook­i­es, kan du se en vej­led­ning her.

Indsamling af personlige oplysninger

Er du kun­de og kon­tak­ter du os fra web­s­i­tet el­ler via link fra et an­det web­s­i­te, ind­sam­ler vi føl­gen­de al­min­de­li­ge per­so­nop­lys­nin­ger om dig via be­stil­lings­for­mu­la­ren: Dit navn, din email adres­se, dit te­le­fon num­mer, den virk­som­hed du ar­bej­der for samt den med­del­se som du skri­ver når du ud­fyl­der vo­res for­mu­la­rer.

Per­so­nop­lys­nin­ger af­gi­ves al­drig til tred­je­part med min­dre du selv ud­tryk­ke­ligt gi­ver til­sagn her­til.

Vi ind­sam­ler ikke sær­li­ge ka­te­go­ri­er af per­so­nop­lys­nin­ger (føl­som­me op­lys­nin­ger) om dig.

Behandling af personlige oplysninger

Vi be­hand­ler kun per­son­li­ge op­lys­nin­ger i det om­fang, det er nød­ven­digt, f.eks. når man bli­ver op­ret­tet som kun­de. Det kan f.eks. være nød­ven­digt for, at vi kan op­fyl­de vo­res for­plig­tel­ser i hen­hold til af­ta­ler og til­knyt­te­de ydel­ser. Det kan også være for at leve op til de for­plig­tel­ser, vi har som dansk virk­som­hed, hvor vi er om­fat­tet af dansk lov­giv­ning.

Per­son­li­ge op­lys­nin­ger skal for­stås som de­fi­ne­ret i per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen.

Vi la­ver in­gen pro­fi­le­ring af dig og mis­bru­ger ikke dine per­so­nop­lys­nin­ger. Vi vi­de­re­gi­ver des­u­den ikke dine per­son­li­ge op­lys­nin­ger uden dit samtyk­ke, med­min­dre vi er for­plig­tet til det i med­før af lov­giv­nin­gen.

Er du kunde anvender vi dine personlige oplysninger til at:

  • Fremsende fakturaer eller kontrakter.
  • Give dig kundeservice, support, svare på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger.
  • Udføre dine ordrer og levere services og ydelser. Håndtere administration din hjemmeside eller webshop.
  • Fremsende adviseringer om nye muligheder, produkter, priser, systemopdateringer, nedetider m.v. via mail.

Har du brug for mere information?​