Ærligt og enkelt
webbureau Herning

Webko er web­bu­reau i Herning, hvor vi vær­ner om vo­res kun­der. Vi er digitale konceptudviklere, som tænker strategisk og har fokus på målet – hvad en­ten det er at ska­be salgs­le­ads, sæl­ge pro­duk­ter el­ler ak­ti­ve­re et brand.

Om Webko

Fra vores base i Herning laver vi hjemmesider, webshops, digital konceptudvikling og markedsføring til både B2B og B2C-markederne

Vi for­står vig­tig­he­den af in­te­gra­tion, med an­dre plat­for­me og der­for er vo­res sy­ste­mer åbne, så­le­des at vi al­tid kan kob­le dine nye løs­nin­ger op på de allerede ek­si­ste­re­nde og sam­ar­bej­de med frem­ti­di­ge.

Hos Webko har vi fo­kus på al­tid at over­hol­de op­stil­le­de de­ad­li­nes, og vi er am­bi­tiø­se på dine og egne veg­ne. Det be­ty­der også, at vi ikke er ban­ge for at op­stil­le mål­sæt­nin­ger for vo­res fæl­les pro­jek­ter. Vil du til tops i sø­ge­re­sul­ta­ter­ne el­ler øge on­li­nesal­get med 5 procent? Vi ved, hvad der skal til. Med ope­ra­tio­nel­le mål bli­ver sam­ar­bej­det me­get let­te­re. Vi ved, hvad der for­ven­tes af os, og vi fin­der frem til, hvad det kræ­ver af din virk­som­hed.

Som et min­dre web­bu­reau i Her­ning er sam­ar­bej­det med dig alt­af­gø­ren­de. Det be­ty­der, at du kan for­ven­te en ser­vi­ce lidt ud­over det sæd­van­li­ge. Vi stræk­ker os al­tid me­get langt for at løse de ud­for­drin­ger, som der nu skulle være – også efter 16.00… om søndagen.

Tre facts, vi er stolte af

Kun 5 stjerner

Kun 5 stjerner er godt nok til os. Faktisk har vi aldrig fået andet end det på Trustpilot. Dem får vi fordi vi altid følger vores opgaver til dørs. Ligegyldigt hvor store de er. Vi afslutter aldrig et projekt før at alle parter er glade og tilfredse.

90 procent mund til mund

90 procent af vores nye kunder kommer via anbefalinger fra vores andre kunder. Derfor sparer vi en masse penge på reklame, og du vil kunne få en hjemmeside til en god pris, da vi ikke har brugt mange tusinde kroner på at reklamere for dig.

Et livslangt forhold

Vi tror på et livslangt forhold med vores kunder. Derfor prøver vi altid at gøre vores arbejde så godt til at starte med, at du som kunde vil komme igen… og igen… og igen. Vores succes er ubetinget afhængigt af vores kunders succes.
Mange års erfaring

Vi er et ungt team med mere end 40 års erfaring inden for digital design

Selvom vi er et lille og ungt webbureau, så har vi alle arbejdet med webdesign og programmering i sammenlagt mere end 40 år. Vi har altså et væld af kom­pe­ten­cer og kan tilbyde dig lige fra det helt nør­de­de pro­gram­me­ring af skræd­der­sy­e­de mo­du­ler til det smuk­ke og visu­el­le gra­fi­ske de­sign. Men én ting har vi dog alle til fæl­les. Vi el­sker bru­ger­ven­li­ge hjem­mesi­der, der sæl­ger.

Lad os hjælpe dig

Tør du blive udfordret? Vi sidder klar til at tage udfordringen op

Hos Webko tør vi ud­for­dre dig på din di­gi­ta­le stra­te­gi, men vi er også be­vid­ste om, at du ken­der dine pro­duk­ter og egne kun­der bedst. Vi er i stand til at sæt­te os ind i og for­stå ker­nen af din virk­som­hed og på den måde fin­de frem til, hvor­dan vi sam­men ska­ber mere vær­di for dig og dine kunder.

Skal vi lave noget sammen?

Skal vi tage en uforpligtende snak om dit kommende projekt? Eller vil du bare vide mere om os eller om vores ydelser? Kontakt os i dag. Vi kommer også gerne forbi til et uforpligtende møde.