Vi er et ærligt og enkelt webbureau i Herning

Webko er web­bu­reau i Herning, hvor vi vær­ner om vo­res kun­der. Vi er digitale konceptudviklere, som tænker strategisk og har fokus på målet – hvad en­ten det er at ska­be salgs­le­ads, sæl­ge pro­duk­ter el­ler ak­ti­ve­re et brand.

Fra vores base i Herning laver vi hjemmesider, webshops, digital konceptudvikling og markedsføring til både B2B og B2C-markederne

Vi for­står vig­tig­he­den af in­te­gra­tion, med an­dre plat­for­me og der­for er vo­res sy­ste­mer åbne, så­le­des at vi al­tid kan kob­le dine nye løs­nin­ger op på de allerede ek­si­ste­re­nde og sam­ar­bej­de med frem­ti­di­ge.

Hos Webko har vi fo­kus på al­tid at over­hol­de op­stil­le­de de­ad­li­nes, og vi er am­bi­tiø­se på dine og egne veg­ne. Det be­ty­der også, at vi ikke er ban­ge for at op­stil­le mål­sæt­nin­ger for vo­res fæl­les pro­jek­ter. Vil du til tops i sø­ge­re­sul­ta­ter­ne el­ler øge on­li­nesal­get med 5 procent? Vi ved, hvad der skal til. Med ope­ra­tio­nel­le mål bli­ver sam­ar­bej­det me­get let­te­re. Vi ved, hvad der for­ven­tes af os, og vi fin­der frem til, hvad det kræ­ver af din virk­som­hed.

Som et min­dre web­bu­reau i Her­ning er sam­ar­bej­det med dig alt­af­gø­ren­de. Det be­ty­der, at du kan for­ven­te en ser­vi­ce lidt ud­over det sæd­van­li­ge. Vi stræk­ker os al­tid me­get langt for at løse de ud­for­drin­ger, som der nu skulle være – også efter 16.00… om søndagen.

Vi er et ungt team med mere end 40 års erfaring inden for digital design

Selvom vi er et lille og ungt webbureau, så har vi alle arbejdet med webdesign og programmering i sammenlagt mere end 40 år. Vi har altså et væld af kom­pe­ten­cer og kan tilbyde dig lige fra det helt nør­de­de program­me­ring af skræd­der­sy­e­de mo­du­ler til det smuk­ke og visu­el­le gra­fi­ske de­sign. Men én ting har vi dog alle til fæl­les. Vi el­sker bru­ger­ven­li­ge hjem­mesi­der, der sæl­ger.

Jacob Soelberg

Partner, Kundekonsulent og Grafik

Jacob Max Jensen

Partner og Programmering

Simon Kristiansen

Frontendudvikler og Webdesigner

Vil du være en del af vores teamet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Cras elementum imperdiet libero.